קוד אתי קבוצת טבת שירותים לוגיסטיים

1. חופש העיסוק: קבוצת טבת מכירה בזכותו של אדם לבחור את מקום עיסוקו. אדם, שבוחר לעבוד בקבוצה, עושה זאת מתוך בחירה חופשית. הקבוצה אינה כופה על מועמד לעבודה להפקיד תעודות, או מסמכים, כתנאי להעסקתו. עובד רשאי לסיים את עבודתו בהודעה מוקדמת מראש.
2. שוויון תעסוקתי ומניעת אפליה: קבוצת טבת מעניקה הזדמנות שווה לכל מגזר והיא אינה מפלה אדם בגלל שיוכו למגזר זה או אחר. נוסף על-כך, הקבוצה מקפידה לשלב אוכלוסיות ייחודיות בתעסוקה.
3. אי-העסקת ילדים: קבוצת טבת אינה מעסיקה עובדים בניגוד לחוק. הקבוצה אינה מעסיקה ילדים, שטרם מלאו להם 15 שנים, ובמידה והיא תעסיק נערים במהלך חופשתם השנתית, היא תעשה זאת על-פי דרישות החוק.
4. סביבת עבודה בטוחה ונקייה: קבוצת טבת פועלת לספק סביבת עבודה בטוחה ונקייה לעובדיה. הקבוצה מעסיקה ממונה בטיחות על-פי חוק והיא מקיימת הדרכות בנושאי בטיחות והיגיינה. עובדי הקבוצה משתתפים בוועדות היגוי ומביעים את דעתם בנושאי בטיחות והיגיינה.
5. תנאי העסקה: קבוצת טבת מעסיקה את עובדיה על-פי החוק, והיא חותרת להעניק להם ביטחון תעסוקתי. הקבוצה פועלת לרווחת עובדיה (אירועי חברה, טיולים, מתנות חג, בונוסים, תעודות הערכה, וכו'), והיא משקיעה בפיתוחם המקצועי. עם זאת, הקבוצה מצפה מעובדיה לבצע את עבודתם במסירות ובמקצועיות, ולקיים את כללי ההתנהגות ואת נוהלי המשמעת, שהיא מפרסמת במתחמיה ומדריכה עליהם.
6. שעות עבודה ומנוחה: קבוצת טבת מעסיקה את עובדיה על-פי חוק שעות עבודה ומנוחה. הקבוצה נוקטת אמצעים סבירים, כדי למנוע מעובדיה לעבוד שעות עבודה מופרזות.
7. תשלומי שכר: קבוצת טבת מחויבת לשלם לעובדיה את שכרם (כולל שעות נוספות) ואת התנאים, הנלווים המגיעים להם על-פי חוק, ובכל מקרה, לא פחות משכר המינימום. התשלום לעובדים מתבצע במועד שנקבע בחוק.
8. חופש ההתאגדות: עובד זכאי להתאגד לצורך קידום נושאים שונים, הקשורים למקום עבודתו, ולהבטחת תנאים הוגנים בתעסוקה. עובד בקבוצת טבת רשאי להעביר את מסריו להנהלה באמצעות תיבת תלונות אנונימית. הקבוצה פועלת בשיתוף מלא עם עובדיה להשגת מטרות משותפות ולטובת כל הצדדים.
9. אי-נטילת טובות הנאה: קבוצת טבת מקפידה מאוד בנושא יושרה. הקבוצה אוסרת על עובדיה ליטול טובות הנאה או לגזול פריטים השייכים לאחר.
10. יחס של כבוד לעובד: קבוצת טבת מכבדת את עובדיה ודואגת לזכויותיהם על-פי חוק. מדיניות הקבוצה היא לאפשר חופש ביטוי, לכבד את הזולת, להעניק לעובד את הידע הנדרש לביצוע עבודתו, לפקח עליו בהגינות, להגן על זכויות העובד (כגון: מניעת אלימות פיזית או מילולית, מניעת הטרדה מינית, וכו') ולתת לו הזדמנות הוגנת להצליח בעבודתו.
11. תרומה לקהילה: קבוצת טבת רואה בנושא תרומה לקהילה ערך חשוב ובעל משמעות, ועל כן היא משקיעה משאבים בנושא זה, ולדוגמה: יום מעשים טובים (אחת לשנה במסגרת פעילות כלל ארצית מאורגנת), או פעילויות נוספות במהלך השנה.
בברכה, הנהלת קבוצת טבת שירותים לוגיסטיים